1111111111111


เว็บใหม่ที่ผมขอใช้ฟรีครับ ภาวนาอยู่ว่าวันดีคืนดีข้อมูลคงไม่หายเหมือนเว็บอื่น

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การผูก TimePicker เข้ากับ Model Data ชนิด Date Time

จากที่ผมเคยนำเสนอ สร้างCJuiDatePicker ใน CActiveForm แบบสวยๆกันดีกว่า$this->widget('zii.widgets.jui.CJuiDatePicker',array(
'model'=>$model, 'attribute'=>'tumbon', //
'value'=>$model->StartDate,
// additional javascript options for the date picker plugin
'options'=>array(
'showAnim'=>'fold',
'showButtonPanel'=>true,
'autoSize'=>true,
'dateFormat'=>'dd-mm-yy',
'language'=>'th',

),
));

ผมขอนำอีกตัวอย่างมาให้เห็นนะครับ เป็นการเชื่อม(ผูก) TimePicker เข้ากับ Model

         

$this->widget('ext.timepicker.TimePicker', array(
'id'=>'reservationDate',
/*
การผูก TimePicker เข้ากับ Model Data ชนิด Date Time ที่นี้นะครับ ด้านล่าง
กำหนด model เพื่อผูกกับ $model และ name กำหนดว่าผูกกับ Attibute อะไร (StartDate)
เวลาแสดงผลจะแสดงข้อมูลจาก StartDate อัตโนมัติครับ เวลาบันทึกเหมือนกัน ซึ่ง $model เป็นอินสแตนของคลาสที่ถ่ายทอดมากจาก Active Recode เป็นต้น
*/

'model'=>$model, //ชื่อ Model
'name'=>'StartDate', // Attibute ใน Model ครับ
'options'=>array( // ส่วน options เป็นส่วนของคุณสมบัติ TimePicker เช่น
'duration'=>'',
'showTime'=>true, // จะให้แสดงเวลาด้วยใหม
'time24h'=>true, // เวลาจะให้แสดงเป็น 12 หรือ 24 ชั่วโมง
'dateFormat'=>'yy-mm-dd',
'firstDay' => 1,
'stepMinutes'=>5, // ตอนเลื่อนเวลาขึ้นลงให้นับกี่นาที
'showOn'=>'button',
'changeMonth'=>true, // เปลี่ยนเลขเดือนได้ใหม
'changeYear'=>true, // เปลี่ยนเลขปีได้ใหม
),
));


จากโค็ดผมใช้ ext.timepicker.TimePicker นะครับ (http://www.yiiframework.com/extension/timepicker)
สำหรับการแก้ให้แสดงภาษาไทยให้ไปโหลดที่ (http://code.google.com/p/listr/source/browse/trunk/listr/lib/js/ui/i18n/ui.datepicker-th.js?spec=svn26&r=26)

แล้วนำไปวางใน /assets/js/

       

Yii::app()->clientScript->registerScriptFile( $this->assets.'/js/ui.datepicker-thai.js' );
และแก้ไขไฟล์ assets/js/timepicker.js ให้เป็นภาษาไทยครับ

  

html + = "ชั่วโมงนาที";
0 ความคิดเห็น: