1111111111111


เว็บใหม่ที่ผมขอใช้ฟรีครับ ภาวนาอยู่ว่าวันดีคืนดีข้อมูลคงไม่หายเหมือนเว็บอื่น

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

พอดีไปเจอมา การใส่ปุ่มใน Grid ครับ

การกำหนดปุ่มเราต้องกำหนดในส่วนของ CButtonColumn
และเมื่อมาดูที่ 'template'=>'{view} {update} {delete} {newjob}', ถ้าหากว่าอยากสร้างปุ่มของตนเองเพิ่มเช่น ปุ่ม newjob
array(
'class'=>'CButtonColumn',
'template'=>'{view} {update} {delete} {newjob}', //ขั้นตอนที่ 1. กำหนด {newjob}
'header'=>'Actions',
'buttons'=>array('newjob' => array(
'label'=>'New Job',
'url'=>'Yii::app()->createUrl("job/create",array("clientid"=>$data->id))',
'imageUrl'=>Yii::app()->request->baseUrl.'/images/job.png',
),
),
'htmlOptions'=>array('width'=>75),

),
ขั้นตอนที่ 2. กำหนด 'buttons' โดยชี้ไปที่ array กำหนดชื่อปุ่ม 'newjob' ต้องตรงกับ {newjob} ในขั้นตอนที่ 1 นะครับ
ส่วนขั้นบรรทัดที่ 2 3 4 เป็นการกำหนดคุณสมบัติของปุ่มครับ


'buttons'=>array('newjob' => array(
'label'=>'New Job',
'url'=>'Yii::app()->createUrl("job/create",array("clientid"=>$data->id))',
'imageUrl'=>Yii::app()->request->baseUrl.'/images/job.png',
),
),จำเว็บอ้างอิงไม่ได้ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ