1111111111111


เว็บใหม่ที่ผมขอใช้ฟรีครับ ภาวนาอยู่ว่าวันดีคืนดีข้อมูลคงไม่หายเหมือนเว็บอื่น

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โปรแกรมเมอร์คนไทยแต่ชอบมีปัญหากับวันที่ภาษาไทย

หรือว่าผมแก่แล้วก็ไม่รู้นอนไม่ค่อยหลับครับ บังคับตัวเองนอนก็ใช้การไม่ได้ (ไม่หลับ) ใหนๆก็ไม่หลับ โปรแกรมที่รับมาพัฒนาก็ส่งงานเสร้จแล้ว ก็เลยมานั่งเขียน Blog ดีกว่า
ผมเอาคลาส Thaidate มาแนะนำอีกคลาสครับผมเคยแนะนำมาแล้ว 1 คลาส แต่ผมชอบแบบนี้มากกว่า
class Thaidate {


public static function DateThaiLong($strDate) {
if(!strtotime($strDate)) return "ไม่ระบุ";
try{
$strYear = date("Y",strtotime($strDate))+543;
$strMonth= date("n",strtotime($strDate));
$strDay= date("j",strtotime($strDate));
$strHour= date("H",strtotime($strDate));
$strMinute= date("i",strtotime($strDate));
$strSeconds= date("s",strtotime($strDate));
$full_month = array('','มกราคม', 'กุมภาพันธ์', 'มีนาคม', 'เมษายน',
'พฤษภาคม', 'มิถุนายน', 'กรกฎาคม', 'สิงหาคม',
'กันยายน', 'ตุลาคม', 'พฤศจิกายน', 'ธันวาคม'
);

$strMonthThai= $full_month[$strMonth];
if($strHour == 0 && $strMinute == 0 && $strSeconds ==0)
return "$strDay $strMonthThai $strYear";
else
return "$strDay $strMonthThai $strYear เวลา $strHour:$strMinute:$strSeconds น.";

}catch (Exception $e){
return "ไม่ระบุ";
}


}//end classเวลาเอาไปใช้ก็


Thaidate::DateThai($data->travelDate)ตัวอย่างการนำไปใช้ใน Yii ส่วนนี้เอาไปประยุกต์เองนะครับ


$this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(
'id'=>'reservation-grid',
'dataProvider'=>$model->searchGrid(),
'filter'=>$model,
'rowCssClassExpression'=>'$data->statusR=="อนุมัติ"?"row-commit":"row-wait"',
'columns'=>array(

array('name'=>'realname', 'type'=>'raw',
'value'=>'CHtml::link($data->realname,array("reservation/view","id"=>$data->reservationID),array("target"=>"_blank"))'
),

array('name'=>'travelDate', 'cssClassExpression' =>'gridD', 'type'=>'raw',
'value'=> 'DateThai($data->travelDate)',
),
array('name'=>'returnDate', 'cssClassExpression' =>'gridD', 'type'=>'raw',
'value'=> 'DateThai($data->returnDate)',
),


));


ฟังเพลง อาขยานล้านนา แล้วทำให้นึกถึงสัจจธรรมของชิวิต และนึกถึงแถวนิวซิแลน์ซึ่งตอนนี้แผ่นดินไหว ชิวิตมนุษย์อยู่ในอุ้มมือของธรรมชาติ คนเราจะอะไรกันนักหนาว่าใหมครับ บางคนจริงจังกับชิวิตมากก็ทุกข์มาก แต่ถ้าไม่จริงจังเลยก็ไม่ดี (ตกลงจะเอางัย 55555)