1111111111111


เว็บใหม่ที่ผมขอใช้ฟรีครับ ภาวนาอยู่ว่าวันดีคืนดีข้อมูลคงไม่หายเหมือนเว็บอื่น

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลที่ส่งมาครับ

ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลที่ส่งมาครับ

เช่นการค้นหา พนักงาน (Emplotee) ที่สังกัดคณะที่มี รหัlคณะ(facultyID) เท่ากับ ค่าที่ส่งมา $_GET['facultyID']


$client= Emplotee::model()->findByPk($_GET['facultyID']);


การค้นหาข้อมูล User จากค่าที่ส่งมา คือ $_GET['fname'] และ $_GET['flname'] ครับ


$criteria = new CDbCriteria();
$criteria->compare('first_name', $_GET['fname']);
$criteria->compare('last_name', $_GET['flname']);
$users = User::model()->findAll($criteria);ส่วนนี้เอาไปปรับดูนะครับ


$users = User::model()->findAll('first_name=? AND last_name=?', array('Paul', 'Smith'));

//เปลี่ยนตรง array('Paul', 'Smith') เป็น array($_GET['fname'], $_GET['flname'])
//หรือ

$users = User::model()->findAllByAttributes(array('first_name'=>'Paul', 'last_name'=>'Smith'));


อ้าวอิง Yii Forum