1111111111111


เว็บใหม่ที่ผมขอใช้ฟรีครับ ภาวนาอยู่ว่าวันดีคืนดีข้อมูลคงไม่หายเหมือนเว็บอื่น

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

ตัวอย่างการใช้ CSqlDataProvider ครับ

ตัวอย่างการใช้ CSqlDataProvider ครับจากเนื้อหาที่ผ่านมาผมประมวลผลคำสั่ง SQL แล้วนำมาแสดงโดยการวนลูปเท่านั้น

สำหรับเนื้อหาส่วนนี้เป็นการประมวลผลคำสั่ง SQLแล้วส่งให้ CSqlDataProvider ครับ ก่อนแสดงผลใน CGridView ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. กำหนดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล (http://www.yii.in.th/forum/index.php?topic=30.0)
ผมขอข้ามนะครับเพราะตรงกับเนื้อหาด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 2. เชื่อมต่อฐานข้อมูลและประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูล


$sqlStatement ="SELECT thai_province.thaiName, thai_province.engName, thai_slogan.slogan FROM thai_slogan RIGHT Join thai_province
ON thai_slogan.provinceID = thai_province.provinceID";


$connection=Yii::app()->db;

$connection->active=true;

$dataProvider=new CSqlDataProvider($sqlStatement, array(
'sort'=>array(
'attributes'=>array('thaiName', ),
),
'pagination'=>array(
'pageSize'=>77,
),
));

$this->render('sqlDataProvider', array(
'dataProvider'=>$dataProvider)
);


ขั้นตอนที่ 3. แสดงผลในส่วนของ view

$this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(
'id'=>'chawdoy-grid',
'dataProvider'=>$dataProvider,
'columns'=>array(

array(
'name'=>'thaiName',
'header'=>'จังหวัด',
),
array(
'name'=>'engName',
'header'=>'Province',
),
array(
'name'=>'slogan',
'header'=>'คำขวัญประจำจังหวัด',
),


),

));ตัวอย่าง : http://php.bungkhan.com/province/province/sqlDataProvider
ศึกษาเพิ่มเติม : http://www.yiiframework.com/doc/guide/1.1/en/database.dao

ไกล้ปีใหม่ไทยแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสูขมากๆนะครับ0 ความคิดเห็น: