1111111111111


เว็บใหม่ที่ผมขอใช้ฟรีครับ ภาวนาอยู่ว่าวันดีคืนดีข้อมูลคงไม่หายเหมือนเว็บอื่น

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

ตัวอย่างการใช้ pager ครับ

ตัวอย่างการใช้ pager ครับ

 $this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(
 'id'=>'employee-grid',
 'dataProvider'=>$model->search(),
 'filter'=>$model,
 'columns'=>array(
      .....
      .....
      .....
    ),
 'pager'=>array(
 'class'=>'CLinkPager',
 'header'=>'หน้าที่', 
 'firstPageLabel'=>'หน้าแรก',
 'prevPageLabel'=>'ก่อนหน้า',
 'nextPageLabel'=>'หน้าถัดไป', 
 'lastPageLabel'=>'หน้าสุดท้าย',
 ) 0 ความคิดเห็น: