1111111111111


เว็บใหม่ที่ผมขอใช้ฟรีครับ ภาวนาอยู่ว่าวันดีคืนดีข้อมูลคงไม่หายเหมือนเว็บอื่น

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

การแปลงข้อมุลให้เป็นแบบ JSON อย่างง่าย

JSON คือ ?

ตัวอย่างตารางในฐานข้อมูล


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbl_cars` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`dealer_id` int(11) NOT NULL,
`name` varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;ส่วนของ Class Controller ครับ

public function actionGetCar($id){
header('Content-type: application/json');

$car = Cars::model()->findByPK((int)$id);

echo CJSON::encode($car);

Yii::app()->end();
}

เวลาเรียกดูข้อมูลก็ประมาณ /index.php/cars/getcar?id=3 หรือ /cars/getcar/id/3 (แล้วแต่การตกแต่ง Url manaeger ครับ)
ผลลัพท์ที่ได้ก็จะเป็นเช่นฉะนี้

{"id":"3","dealer_id":"6","name":"honda"}ผมคิดว่าในอนาคตเดียวเอาไปประยุกต์ใช้กับ Data Grid สวยๆ เช่น flexigrid.info ได้อ้างอิง : http://learnyii.blogspot.com/2010/12/very-simple-json-api.html0 ความคิดเห็น: