1111111111111


เว็บใหม่ที่ผมขอใช้ฟรีครับ ภาวนาอยู่ว่าวันดีคืนดีข้อมูลคงไม่หายเหมือนเว็บอื่น

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

ตัวอย่างการใช้ CDetailView ครับ

ตัวอย่างการใช้ CDetailView ครับ


$this->widget('zii.widgets.CDetailView', array(
'data'=>$model,
'attributes'=>array(
array(
'name'=>'id', // แสดงเฉพาะผู้ดูแลลระบบเท่านั้น
'visible'=>Yii::app()->user->name=='admin'? true : false,
),
'firstname',
'lastname',
'birthyear',
'email:email',
'webpage:url', // กำหนดโดยใช้รูปแบบ CFormatter
'description:html', // แสดงแบบภาษา HTML เช่น ถ้ามี สวัสดี ก็จะเป็นตัวหนา
array(
'name'=>'travelDate', 'cssClassExpression' =>'gridD', 'type'=>'raw',
'value'=> 'DateThai($data->travelDate)', //เรียกใช้ Function อื่นๆ
),
array( // แสดงแบบลิ้งครับ
'label'=>'City',
'type'=>'raw',
'value'=>CHtml::link(CHtml::encode($model->city->name),
array('city/view','id'=>$model->city->id)),
),
array(
'name'=>'country_id',
'value'=>$model->country->name, // เรียกดูค่าใน Model อื่นๆ
),
array(
'name'=>'eyecolor_code',
'value'=>Lookup::item('eyecolor',$model->eyecolor_code),
),
'registered',
),
));
อ้างอิง : http://www.eha.ee/labs/yiiplay/index.php/en/person/view?id=1
อ้างอิง : http://www.yiiframework.com/doc/api/1.1/CDetailView/
อ้างอิง : http://www.yiiframework.com/doc/api/1.1/CFormatter0 ความคิดเห็น: